آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

نکات گرامری: حالت اسم ها

9- حالت­های اسم ها

تعریف: در دستور زبان، حالَت ابزاری است که نقش دستوری یک واژه در جمله را نشان می‌دهد. برای نمونه با استفاده از حالت، می‌توان فهمید که آیا یک اسم (نام‌واژه) در یک جمله، فاعل است، مفعول است یا نقش مِلکی دارد. حالت، در زبان‌های تصریفی و پیوندی موجود است.

الف- اسم­های انگلیسی، هیچ نوع پی بند حالت ندارد مگر در حالت ملکی. با این حال، ما بر اساس نقشی که ایت اسم ها در جمله ایفا میکنند، می­گوئیم که آن ها حالت اسمی، مفعولی یا برائی (مفعول با واسطه) هستند.

یک اسم وقتی در حالت اسمی است که:

یک- آن فاعل یک جمله است:

Tom drove the car

دو- آن متمم فعل to be یا to seem است:

He is my father

ب- اسم وقتی در حالت مفعولی است که:

یک- آن مفعول مستقیم یک فعل است:

We ate the octopus

دو- آن بعد از یک حرف اضافه واقع شود:

 We went to the river

ج- یک اسم وقتی در حالت برائی (مفعول با واسطه) است که مفعول با واسطه یک فعل باشد:

به طور مثال، Mary در جمله I gave Mary a book، مفعول با واسطه است و book مفعول بی واسطه است.

حالت ملکی

10- پی بند یا پایانه­های حالت ملکی

یک- ′s با اسامی مفرد و نیز اسامی جمعی که به s ختم نمی­شوند، به کار می­رود:

Tom’s book

The boy’s room

The man’s hat

The men’s hats

Women’s work

St. James’s Park

دو- یک آپوستروف تنها () با اسامی جمعی به کار می رود که با s جمع بسته می شوند:

The girls’ school

The dogs’ kennels

اسامی کهنی که به s ختم می شوند و نیز برخی از اسم های کمتر شناخته شده انگلیسی صرفا با آپوستروف تنها () به کار می روند:

Archimedes’ Law

Hercules’ club

Keats’ poetry

اسامی مرکب عموماً به عنوان کلمه واحد در نظر گرفته می شوند:

My mother-in-law’s house

حالت ملکی عناوین به شکل ذیل ساخته می شوند:

 

George the First’s reign

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟