اشتباهات مربوط به حروف اضافه 13

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه 13

60- کلمه satisfied به معنای راضی بودن است. حرف اضافه این کلمه، with است نه from. بنابراین

نگوئیم:

Are you satisfied from your marks?

بلکه باید بگوئیم:

 Are you satisfied with your marks?

تبصره: کلمات ذیل نیز با معانی مختلف، با حرف اضافه with به کار می روند:

Content with (راضی بودن از), delighted with (خوشحال بودن از), displeased with (ناراحت بودن از), dissatisfied with (ناراضی بودن از), disgusted with (متنفر بودن از).

61- کلمه similar به معنای مشابه است. حرف اضافه  این کلمه to است نه with. بنابراین

نگوئیم:

our book is not similar with mine

بلکه باید بگوئیم:

 your book is not similar to mine 

62- عبارت sit at a desk درست است نه sit not on a desk. بنابراین

نگوئیم:

 the teacher often sits on his task

بلکه باید بگوئیم:

the teacher often sits at his task 

تبصره: البته نشستن بر روی چیزی یا در کنار چیزی با حروف اضافه متفاوتی به کار می رود:

He sits at a table

He sits on a chair

He sits on a bench

He sits on a sofa

He sits up a tree

A bird sometimes perches on a tree

63- کلمه spend به معنای صرف پول یا وقت است. حرف اضافه این کلمه، on است نه for. بنابراین

نگوئیم:

I spend a lot of time for my stamps

بلکه باید بگوئیم:

 

I spend a lot of time on my stamps

Published on 2016-12-14 09:58:41

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing