زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی: آموزش گرامر از طریق دروس آنلاین مجازی

گرامر: زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی: آموزش گرامر از طریق دروس آنلاین مجازی

زمان گذشته ساده  

الف- زمان گذشته ساده در افعال باقاعده با افزودن ed به انتهای مصدر ساخته میشود:

Infinitive: to work

Simple past: worked

افعالی که به e ختم میشوند، فقط d میگیرند:

Infinitive: to love

Simple past: loved

این قاعده برای تمام صیغه ها جاری است و هیچ تغییر شکلی یا قاعده خاصی و استثنائی وجود ندارد"

I worked; you worked; he worked;

حالت منفی افعال باقاعده و بیقاعده با did not و مصدر بدون to ساخته میشود:

I did not work.

You did not work.

He did not work.

حالت استفهامی افعال با قاعده و بیقاعده با did به اضافه فاعل و به اضافه مصدر بدون to ساخته میشود:

Did I work?

Did you work?

 

Did he work? 

Published on 2017-07-05 08:25:35

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing