اشتباهات مربوط به خلط قیود در زبان انگلیسی: آموزش رایگان

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به خلط قیود در زبان انگلیسی: آموزش رایگان

475- کاربرد نادرست presently به جای at present

نگوئیم:

His uncle is presently in London.

بلکه باید بگوئیم:

His uncle is at present in London.

عبارت های at present و presently مترادف نیستند. At present به معنای حالا است، اما presently به معنای soon یعنی به زودی است:

He will come back presently (=soon).

476- استفاده نابجا از scarcely به جای rarely

نگوئیم:

He scarcely comes to see me now.

بلکه باید بگوئیم:

He rarely comes to see me now.

اصطلاح scarcely با rarely مترادف نیست. Rarely به معنای not often یعنی به ندرت است؛ در حالی که scarcely به معنای not quite نه کاملاً است:

I had scarcely finished when he came.

477- خلط lately با late

نگوئیم:

Last night I went to be lately.

بلکه باید بگوئیم:

Last night I went to bed late.

Late متضاد early است؛ lately به معنای recent times یعنی اخیراً است:

 

I haven’t been there lately. 

Published on 2017-07-09 08:22:01

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing