آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه 14

64- کلمه succeed به معنای موفق شدن  در کاری است. حرف اضافه این کلمه in است نه at. بنابراین

نگوئیم:

 I hope he will succeed at his work

بلکه باید بگوئیم:

 I hope he will succeed in his work

تبصره: این کلمه به معنای به ارث بردن نیز است. در چنین مواردی حرف اضافه to به کار میرود:

Queen Elizabeth II succeeded to the throne in 1952

65- کلمه superior  به معنای برتر بودن است. حرف اضافه این کلمه to است نه from یا than. بنابراین

نگوئیم:

this is superior from (or than) that

بلکه باید بگوئیم:

 this is superior to that

تبصره: کلمات ذیل نیز به همین شکل با حرف اضافه to به کار می روند:

Inferior to پائین تر از

Junior to  کوچکتر از

Senior to بزرگتر از

Prior to  پیشتر از

66کلمه sure به معنای مطمئن بودن است. حرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم:

I am quite sure for his honesty

بلکه باید بگوئیم:

 I am quite sure of his honesty

تبصره: همین مطلب درباره certain هم صادق است:

I am quite certain of it

67- کلمه surprised به معنای حیرت زده بودن است. حرف اضافه این کلمه at است نه for. بنابراین

نگوئیم:

 we were surprised for his failure

بلکه باید بگوئیم:

we were surprised at his failure

68- کلمه suspect به معنای مظنون بودن است. حرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم:

I suspect him for stealing the pen

بلکه باید بگوئیم:

 

I suspect him of stealing the pen

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق