آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

آموزش مجازی اشتباهات رایج درخلط کلمات در زبان انگلیسی

478- خلط many و much

الف) many

نگوئیم:

My brother hasn’t much books.

بلکه باید بگوئیم:

My brother hasn’t many books.

ب) much

نگوئیم:

Is there many dust in the field?

بلکه باید بگوئیم:

Is there much dust in the field?

Many با اسامی جمع به کار برده میشود،:

Many books, many boys;

Much با اسامی مفردی که شکل جمع ندارند به کار میرود که صورت جمع ندارند:

Much water/ much bread.

تبصره: در جملات ایجابی many و much به طور کلی با a lot of و a great deal of، plenty of، a good deal of، a good many of، a great number of، a large quantity of، جایگزین میشوند.  

479- تفاوت few و a few

الف) few

نگوئیم:

Although the question was easy, a few boys were able to answer it.

بلکه باید بگوئیم:

Although the question was easy, few boys were able to answer it.

ب) a few

نگوئیم:

Although the question was difficult, few boys were able to answer it.

بلکه باید بگوئیم:

Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

 

Few به معنای not many است و بر کوچکی اعداد تأکید دارد. a few به معنای at least some است. 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق