کاربردهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی: سامانه آموزشی اشراق

گرامر: کاربردهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی: سامانه آموزشی اشراق

کاربرد زمان حال ساده برای بیان افعال معمول

کاربرد اصلی زمان حال ساده برای بیان افعال معمول است:

He smokes.

Dogs bark.

Cats drink milk.

Birds fly.

زمان حال ساده به ما نمی گوید که آیا فعل در زمانی که ما درباره آن سخن میگوئیم انجام میپذیرد یا نه، و این که اگر ما بخواهیم این موضوع را روش سازیم، باید از یک فعل در زمان حال استمراری استفاده کنیم:

I usually wear a coat but I am not wearing one today as it isn’t cold.

My neighbor is practicing the violin; she usually practices at about this time.

My dog barks an awful lot, but he isn’t barking at the moment.

زمان حال ساده معمولاً با قید یا عبارت های قیدی به کار برده میشود:

I go to church on Sundays.

It rains in winter.

I never eat tripe.

Birds don’t build nests in the autumn.

How often do you wash your hair?

 

She goes abroad every year. 

Published on 2017-07-09 09:57:35

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing