اشتباهات رایج در به کار بردن کلمات انگلیسی در زمینه نادرست

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات رایج در به کار بردن کلمات انگلیسی در زمینه نادرست

480- تفاوت little و a little

الف) little

نگوئیم:

He slept a little and felt no better.

بلکه باید بگوئیم:

He slept little and felt no better.

ب) a little

نگوئیم:

He slept little and felt better.

بلکه باید بگوئیم:

He slept a little and felt better.

کلمه little به معنای not much است و بر کوچکی مقدار تأکید دارد. آن را باید از a little که در معنای at least some یعنی حداقل مقدار متمایز سازیم.

481- تفاوت each و every

الف) each

نگوئیم:

Every one of the two boys was wrong.

بلکه باید بگوئیم:

Each one of the two boys was wrong.

ب) every

نگوئیم:

She read each book of the library.

بلکه باید بگوئیم:

She read every book of the library.

کلمه each برای اشاره به هر یک یا یکی از چند چیز به کار می رود. Every هرگز برای دو چیز استفاده نمی شود، بلکه همیشه برای بیش از دو چیز استفاده می شود البته به صورت جمعی؛ each فردی تر است، ولی every تأکید بیشتری را القا میکند.

تبصره: each و every همیشه به صورت مفرد به کار برده می شوند:

 

Each one of the twenty boys has book. 

Published on 2017-07-11 08:50:17

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing