کاربرد اشتباه ضمایر و صفات تفضیلی در زبان انگلیسی: آموزش مجازی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد اشتباه ضمایر و صفات تفضیلی در زبان انگلیسی: آموزش مجازی

482- خلط his و her

الف) his

نگوئیم:

John visits her aunt every Sunday.

بلکه باید بگوئیم:

John visits his aunt every Sunday.

ب) her

نگوئیم:

Ann visits his uncle every Sunday.

بلکه باید بگوئیم:

Ann visits her uncle every Sunday.

در زبان انگلیسی، صفات (و ضمایر) مِلکی با شخص مالک هماهنگ هستند، نه با کسی یا چیز مورد تملک. وقتی که مالک مذکر است، باید از his استفاده کنیم، و وقتی مالک مؤنث است باید از her استفاده شود.

483- خلط older (oldest) و elder (eldest)

الف) older و oldest

نگوئیم:

This boy is elder than that one.

This boy is the oldest of all.

بلکه باید بگوئیم:

This boy is older than that one.

This boy is the oldest of all.

ب) elder  و eldest

نگوئیم:

My older brother is called John.

My oldest brother is not here.

بلکه باید بگوئیم:

My elder brother is called John.

My eldest brother is not here.

کلمات older و oldest هم برای اشیاء و هم برای افراد به کار برده میشوند؛ در حالی که elder و eldest فقط برای افراد به کار برده میشوند. و خصوصاً در رابطه با افرادی که نسبت نزدیکی با هم دارند.

دقت داشته باشید که elder را نمی توان به همراه than به کار برد.

 

 

Published on 2017-07-17 15:16:25

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing