صفات ایجابی، تفضیلی و عالی

گرامر: صفات ایجابی، تفضیلی و عالی

مقایسه

بند 15 سه نوع صفت قیاسی وجود دارد:

1-     صفت ایجابی (همتراز) [Positive]: dark, tall, useful

2-     صفت تفضیلی [Comparative]: darker, taller, more useful

3-     صفت عالی [Superlative]: darkest, tallest, most useful 

الف- شکل تفضیلی و عالی صفات تک سیلابی با اضافه شدن er و est به آخر شکل ایجابی یا همترازشان ساخته می­شود:

bright               brighter              brightest

new                   newer                       newest

ب- صفات سه سیلابی و بیشتر با قرار گرفتن more و most پیش از شکل ایجابی شان، به صورت تفضیلی و عالی نوشته می­شوند:

Interesting                   more interesting                 most interesting

Frightening                  more frightening                 most frightening

ج- صفاتی که دو سیلاب دارند، بر اساس یکی از قواعد بالا به حالت تفضیلی و عالی درمی­آیند. اگر به ful یا re ختم شوند، این صفات با استفاده از more و  most تفضیلی و عالی می­شوند:

Doubtful                    more doubtful                 most doubtful

Careful                     more careful                 most careful

Obscure                 more obscure                most obscure

صفات دوسیلابی­ای که به er، y، یا ly ختم می­شوند با استفاده از er و est به صورت تفضیلی و عالی درمی­آیند:

Pretty                    prettier                prettiest

دقت داشته باشید که y در اینجا به i تبدیل شده است

Holy                 holier                 holiest

Clever                 cleverer                 cleverest

 

 

 

 

 

Published on 2016-12-19 07:28:53

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing