مواردی کاربرد و عدم کاربرد حرف تعریف معین

گرامر: مواردی کاربرد و عدم کاربرد حرف تعریف معین

 

حرف تعریف معین

 

حرف تعریف معین در انگلیسی، the است:

 

حرف تعریف معین، برای جمع و مفرد و تمام جنسیت ها به صورت یکسان به کار میرود؛

 

The boy, the boys, the girl, the girls;

 

4- کاربرد و حذف حرف تعریف معین

 

الف- حرف تعریف معین در موارد ذیل به کار برده می­شود،

 

یک- قبل از اسامی­ای که فقط یک مصداق در خارج دارد، یا برای آن ها یک مصداق فرض میشود:

 

The earth,   the sea,   the sky, the weather, the North Pole;

 

دو- قبل از اسمی که به خاطر ذکر دوباره آن در متن به یک اسم معین تبدیل شده است

 

His car struck a tree; you can still see the mark on the tree;

 

سه- پیش از اسمی که بواسطه افزودن یک عبارت یا جمله­واره­ای معین شده است

 

The boy that I met

 

The place where I met him

 

The girl in blue

 

The man on the donkey

 

چهار- پیش از اسمی که به خاطر موقعیتی که دارد فقط میتواند نماینده یک چیز باشد

 

Ann is in the garden (=the garden of this house)

 

He sent for the doctor (=his own doctor)

 

Please pass the wine (=the wine on the table)

 

پنج- پیش از صفات عالی و کلمات  first، second و only زمانی که به عنوان صفت یا ضمیر به کار میروند

 

Mont Blanc is the highest mountain in Europe

 

Most people think that Monday is the worst day in the week

 

شش- پیش از اسامی مفردی که به عنوان نماینده یک دسته از اشیا به کار میرود:

 

The cuckoo is lazy (=all cuckoos are lazy)

 

هفت- پیش از صفتی که عنوان مشخصه دسته ای از افراد به کار میرود:

 

There is no peace for any but the dead

 

The old and the young should be able to live together

 

هشت- پیش از اسامی دریاها، رودخانه ها، رشته کوه ها، مجمع الجزایر، و اسامی جمع کشورها،

 

The Atlantic Ocean

 

The Thames

 

The Alps

 

The USA

 

The USSR

 

THE Netherlands

 

The Orkneys

 

همچنین دو کشور the Congo و the Sudan

 

نه- پیش از از آلات موسیقی

 

She learnt to play the flute

 

ده- با اسم وعده غذائی خاص برای مراسمی خاص

 

The dinner given to celebrate their victory cost $ 200.

 

 

 

 

 

Published on 2016-12-05 12:34:15

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing