کاربرد نادرست اسم فعل به جای مصدر

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد نادرست اسم فعل به جای مصدر

80- کلمه insist به معنای اصرار بر چیزی یا کاری است. حرف اضافه این کلمه on است و باید بعد از آن به جای مصدر از اسم فعل باضافه ing استفاده کرد. بنابراین

نگوئیم:

he insisted to go to London

بلکه باید بگوئیم:

he insisted on going to London

81- کلمه object to به معنای اعتراض کردن به چیزی یا کسی است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

 I object to be treated like this

بلکه باید بگوئیم:

I object to being treated like this

82- کلمه prevent from به معنای جلوگیری کردن از چیزی یا کاری است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

The rain prevented me to go

بلکه باید بگوئیم:

The rain prevented me from going

83- کلمه succeed in به معنای موفق شدن در کاری است. بعد از این عبارت نیز باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

 He succeeded to gain the prize

بلکه باید بگوئیم:

He succeeded in gaining the prize

84- کلمه think of به معنای فکر کردن درباره چیزی است. بعد از این عبارت ما از اسم فعل استفاده میکنیم. بنابراین

نگوئیم:

 I often think to go to England

بلکه باید بگوئیم:

I often think of going to London

85- عبارت tired of به معنای خسته شدن از چیزی یا کسی است. بعد از این عبارت از اسم فعل استفاده می شود. بنابراین

نگوئیم:

The customer grew tired to wait

بلکه باید بگوئیم:

 The customer grew tired of waiting

86- عبارت used to به معنای عادت داشتن به چیزی است. بعد از این عبارت از اسم فعل استفاده می شود. بنابراین

نگوئیم:

 She is used to get up early

بلکه باید بگوئیم:

 

She is used to getting up early

Published on 2016-12-24 06:14:44

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing