مربوط به کاربرد اسم فعل به جای مصدر

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: مربوط به کاربرد اسم فعل به جای مصدر

87- کلمه avoid  به معنای اجتناب ورزیدن از کاری یا چیزی یا کسی است. این کلمه باید به همراه اسم فعل باضافه ing به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

 you can’t avoid to make mistakes

بلکه باید بگوئیم:

you can’t avoid making mistakes

تبصره: عبارت can’t help معادل can’t avoid است:

I can’t help laughing;

88- کلمه enjoy به معنای لذت بردن است. این کلمه باید با اسم فعل به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

I enjoy to play a game of football

بلکه باید بگوئیم:

I enjoy playing a game of football

تبصره: فعل های to like و to dislike (دوست داشتن و دوست نداشتن) هم می توانند به همراه اسم فعل به کار روند و هم به همراه مصدر:

He likes reading English books

He likes to read English books

89- کلمه excuse به معنای عذر خواستن است. این فعل باید به همراه اسم فعل به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

Please excuse me to be so late.

بلکه باید بگوئیم:

Please excuse me for being so late.

90- کلمه finish به معنای تمام کردن است. این کلمه هم به همراه اسم فعل به کار می رود. بنابراین

نگوئیم:

 have you not finished to speak?

بلکه باید بگوئیم:

 have you not finished speaking?

تبصره: فعل to begin آغاز کردن هم به همراه اسم فعل و هم به همراه مصدر به کار می رود:

She began to speak

 

She began speaking

Published on 2016-12-25 06:28:53

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing