کاربرد اشتباه اسم فعل به جای مصدر

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد اشتباه اسم فعل به جای مصدر

91- عبارت go on به معنای ادامه دادن است. این عبارت فعلی باید به همراه اسم فعل به کار رود نه مصدر. بنابراین

نگوئیم:

 the music went on to play all day

بلکه باید بگوئیم:

the music went on playing all day

تبصره: عبارت keep on نیز به همین معناست و به همین گونه نیز به کار می رود:

She kept on playing the piano

92- کلمه mind در معنای مخالف بودن البته در معنای استفهام انکاری باید به همراه اسم فعل به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

would you mind to open the door?

بلکه باید بگوئیم:

would you mind opening the door?

93- کلمه  practiceبه معنای تمرین کردن است. این کلمه باید به همراه اسم فعل به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

 you must practice to speak English

بلکه باید بگوئیم:

 you must practice speaking English

94- کلمه remember به معنای به یاد سپردن است. این کلمه نیز باید به همراه اسم فعل به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

 I do not remember to have seen him

بلکه باید بگوئیم:

I do not remember seeing him

یا:

 I do not remember having seen him

95- کلمه risk به معنای خطر کردن است. این کلمه نیز باید به همراه اسم فعل به کار رود. بنابراین

نگوئیم:

 we couldn’t risk to leave him alone

 بلکه باید بگوئیم:

 we couldn’t risk leaving him alone

96- کلمه stop به معنای متوقف شدن است. بعد از این کلمه نیز باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

 the wind has almost stopped to blow

بلکه باید بگوئیم:

 

the wind has almost stopped blowing

Published on 2016-12-26 06:14:53

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing