نکات گرامری صفات توزیعی

گرامر: نکات گرامری صفات توزیعی

صفات و ضمایر توزیعی

بند 22 each, every, everyone, everybody, everything

الف each و every، هر دو با تفاوت­هائی جزئی به معنای «همه» هستند:

Each و every، به معنای تعدادی اشخاص/اشیاء هستند، که به عنوان افراادی مجزا در نظر گرفته شده­اند. اصطلاح all  به تعدادی اشخاص/اشیاء اشاره دارد، که به عنوان یک گروه در نظر گرفته شده اند. بعد از each و every همیشه فعل مفرد به کار می رود. تنها تفاوت­های مهم بین آن­ها عبارتند از:

1-    Each میتواند بهه عنوان یک ضمیر به کار رود در حالی که every نمی­تواند به عنوان ضمیر لحاظ شود.

2-    Each را می توان برای یک یا دو شخص/شی به کار برد ولی every برای تعداد کم به کار نمی رود:

Two boys entered. Each (boy) was carrying a suitcase (نمی تواند به کار رود every در اینجا).

Every (or each) man carried a torch

ب everyone و everybody (به عنوان ضمیر) به معنای all people یا all the people هستند و بنا بر معمول به جای این دو اصطلاح اخیر به کار می روند. به لحاظ معنائی هیچ تفاوتی میان everyone و everybody وجود ندارد. هر دو با فعل مفرد به کار می روند.

Everything (ضمیر) به منای all things و all the things است و معمولاً به جای این دو اصطلاح اخیر به کار می رود. این اصطلاح هم با فعل مفرد به کار می رود.

عبارت های all people و all things در موارد بسیار نادری به کار برده می شود.everything و everyone مصطلح ترند.

Everyone likes him = All the people who know him like him

Everybody clapped = All the people in the room clapped

 

Everything that he said was true = all that he said was true

Published on 2016-12-26 06:58:14

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing