نام و نام خانوادگی *
آدرس ایمیل *
شماره موبایل *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • عضویت در خبرنامه

اشتباهات مربوط به کاربرد اسم فعل به جای مصدر

97- کلمه busy به معنای مشغول بودن است. بعد از این صفت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

He was busy to prepare his lessons

بلکه باید بگوئیم:

 He was busy preparing his lessons

98- کلمه worth به معنای ارزشمند بودن و ارزش داشتن است. بعد از این صفت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

Is today’s film worth to see?

بلکه باید بگوئیم:

 Is today’s film worth seeing?

99- عبارت Have difficulty in به معنای مشکل داشتن در چیزی یا کاری است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده کرد. بنابراین

نگوئیم:

 He has no difficulty to do it

بلکه باید بگوئیم:

He has no difficulty in doing it

100- عبارت have the pleasure of به معنای افتخار چیزی را داشتن است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

I had the pleasure to meet him

بلکه باید بگوئیم:

 I had the pleasure of meeting him

تبصره: همچنین عبارت take pleasure in به همین معنا به کار رفته است:

He takes great pleasure in helping the poor

101- عبارت it’s no use به معنای کاری از پیش نبردن است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده کرد. بنابراین

نگوئیم:

 it’s no use to cry like a baby

بلکه باید بگوئیم:

 it’s no use crying like a baby

102- عبارت it’s no good بهع معنای خوبیت نداشتن است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده کنیم. بنابراین

نگوئیم:

 it’s no good to get angry at once

بلکه باید بگوئیم:

 it’s no good getting angry at once

103- عبارت look forward to به معنای بی صبرانه منتظر چیزی بودن است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

 I look forward to see him soon

بلکه باید بگوئیم:

 I look forward to seeing him soon

104- عبارت there is no harm in هیچ اشکالی نداشتن است. بعد از این عبارت باید از اسم فعل استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

 there’s no harm to visit him now

بلکه باید بگوئیم:

 

 there’s no harm in visiting him now

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟