زمان فعل: اشتباهات

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: زمان فعل: اشتباهات

110- استفاده نادرست از may به جای might در بند وابسته (در جمله­ای با فعل گذشته):

نگوئیم:

He told me that he may come today

بلکه باید بگوئیم:

 He told me that he might come today

وقتی فعل بند اصلی، گذشته است، may در بند وابسته به might تبدیل میشود.

تبصره: حرف عطف that هرگز مسبوق به یک کاما نیست.

111- استفاده نادرست از can به جای could در بند وابسته:

نگوئیم:

He thought he can win the prize

بلکه باید بگوئیم:

He thought he could win the prize

وقتی فعل بند اصلی، گذشته است، can در بند وابسته به could تبدیل می­شود.

112- استفاده از فعل گذشته بعد از علامت مصدر، یعنی to، یک اشتباه رایج است. بنابراین

نگوئیم:

 He tried to kicked the ball away

بلکه باید بگوئیم:

 He tried to kick the ball away

113- استفاده از فعل گذشته بعد از یک فعل کمکی به جای اسم مفعول، اشتباه است. بنابراین

نگوئیم:

 I have forgot to bring my book

بلکه باید بگوئیم:

I have forgotten to bring my book

 

بعد از فعل کمکی have و مشتقات آن باید از شکل سوم فعل یا اسم مفعول استفاده کرد نه فعل گذشته.

Published on 2017-01-02 06:24:21

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing