many و much

گرامر: many و much

بند 29 موارد و قواعد استفاده از many  و much

Many قبل از اسامی جمع قابل شمارش و much قبل از اسامی غیرقابل شمارش به کار می­ رود:

We haven’t much money

He didn’t make many mistakes

هم many  و هم much به عنوان ضمیر استفاده می شود:

You have plenty of petrol but I haven’t much.

Tom gets lots of letters but Ann doesn’t get many.

Many اغلب به عنوان مفعول یا بخشی از مفعول یک فعل ایجابی به کار نمی رود، و به جای آن از عبارت a lot of استفاده می شود:

She has a lot of hens.

به تعداد بیشتری از جمله ذیل اشاره دارد

She has many hens

وقتی قبل از many، کلماتی مانند a good/ a great استفاده می شود،نیازی به جایگزینی نیست:

She has a good many hens/a great many hens.

Much  اغلب با فعل ایجابی به کار می رود، و در جملات مفعول تقریباً همیشه و در جملات اسمی معمولاً با a lot of یا a great deal of جایگزین می شود:

These cars use a great deal of petrol/a lot of petrol

A lot of time/a great deal of time/much time was wasted

 

 

 

Published on 2017-01-03 07:24:27

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing