خلط زمان فعل

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: خلط زمان فعل

117- اگر ما درباره فعلی سخن می­گوئیم که به تازگی به اتمام رسیده است باید از زمان ماضی نقلی استفاده کنیم نه زمان گذشته ساده. بنابراین

نگوئیم:

 The clock struck

بلکه باید بگوئیم:

The clock has struck

118- برای توصیف فعلی که در گذشته شروع شده و در زمان حال ادامه دارد، باید از زمان حال کامل یا همان ماضی نقلی استفاده شود نه حال ساده. بنابراین

نگوئیم:

 I am in this school two years

بلکه باید بگوئیم:

 I have been in this school two years

گفتن جمله بالا به این معناست که I am still here یعنی من هنوز در این مدرسه مشغول هستم.

119- در جمله­ای که با since به معنای از زمانی که، آغاز می شود، باید از ماضی نقلی استفاده شود نه حال ساده. بنابراین

نگوئیم:

 Since he came, we are happy

بلکه باید بگوئیم:

Since he came, we have been happy

120- وقتی درباره فعلی سخن می گوئیم که شروع شده و در حال ادامه است، باید از زمان حال استمراری برای توصیف آن استفاده شود نه حال ساده. بنابراین

نگوئیم:

 Look! Two boys fight

بلکه باید بگوئیم:

 

 Look! Two boys are fighting

Published on 2017-01-04 09:38:36

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing