کاربرد اشتباه زمان ماضی و ماضی بعید

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد اشتباه زمان ماضی و ماضی بعید

124- برای بیان یک فعلی که در گذشته بدان عادت داشتیم از گذشته ساده استفاده می کنیم نه گذشته استمراری. بنابراین

نگوئیم:

last week I was walking to school everyday

بلکه باید بگوئیم:

 last year I walked to school everyday

تبصره: زمان گذشته استمراری برای توصیف حوادثی در گذشته به کار می رود که که در زمان رخ دادن فعلی دیگر ادامه داشته است:

I was walking to school when I met him.

125- زمان ماضی بعید باید زمانی به کار برده شود که یک فعل گذشته در مقایسه با یک فعل گذشته دیگر در زمان دورتری واقع شده است. فعلی که اول به اتمام رسیده است، باید به صورت ماضی بعید بیان شود، و فعل دوم به صورت ماضی ساده. بنابراین

نگوئیم:

 the train left before I arrived

بلکه باید بگوئیم:

the train had left before I arrived

تبصره: زمان حال و زمان ماضی بعید نباید در یک جمله به صورت همزمان به کار برده شوند. بنابراین، جمله ذیل نادرست است:

My brother says that he had not gone to the cinema last night.

126- نباید در یک جمله از ماضی بعید استفاده شود مگر این که در همان جمله، فعل دیگری در زمان گذشته وجود داشته باشد. بنابراین

نگوئیم:

 I had finished the book yesterday

بلکه باید بگوئیم:

 I finished the book yesterday

 

 

 

Published on 2017-01-08 09:04:10

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing