ضمایر مفعولی

گرامر: ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی

بند 32 ضمایر مفعولی who و whom

الف- به عنوان مفعول مستقیم یا بلاواسطه

اصطلاح  whom ضمیر مفعولی حقیقی ای است که در نوشتار و گفتار رسمی انگلیسی به کار برده می شود. اما در محاورات معمولی استفاده از who به عنوان ضمیر مفعولی معمول­تر است. بنابراین ما می توانیم بگوئیم

Whom did you meet? (رسمی)

Who did you meet? (غیررسمی)

هیچ تفاوت معنائی بین این دو ضمیر وجود ندارد، اما ضمیر دوم بیشتر از ضمیر مفعولی نخست به کار برده می شود. به همین سان ما می توانیم بگوئیم:

Whom did you help?

Who did you help?

ب- بعد از حروف اضافه

در انگلیسی رسمی بعد از حرف اضافه (معطوف به مفعول) whom به کار برده می شود:

With whom did you go?

اما در انگلیسی محاوره ای معمول تر آن است که حرف اضافه را به آخر جمله منتقل کنند. به این ترتیب، whom طبیعتاً به who تبدیل می شود:

Who did you go with?

 

 

 

Published on 2017-01-08 09:19:58

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing