اشتباهات مربوط به زمان فعل

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به زمان فعل

127- اگر فعل بند اصلی جمله آینده باشد، فعل به کار رفته در بند مربوط به زمان باید به صورت حال ساده به کار رود: بنابراین

نگوئیم:

I shall see you when I shall come back

بلکه باید بگوئیم:

I shall see you when I come back

128- در جمله شرطی آینده ساده، در قسمت شرط از زمان حال ساده استفاده می شود و در قسمت جواب شرط از زمان آینده. بنابراین

نگوئیم:

 if he will ask me, I shall stay

بلکه باید بگوئیم:

if he asks me, I shall stay

تبصره: اما اگر قرار است که در جمله شرطی تقاضائی مطرح شود، می توانیم از زمان آینده به صورت ذیل استفاده کنیم:

I shall be very grateful if you will lend some money.

129- بعد از اصطلاحات  as if و as though به معنای تو گوئی، باید از زمان گذشته استفاده شود نه زمان حال. بنابراین

نگوئیم:

 he talks as if he knows everything

بلکه باید بگوئیم:

he talks as if he knew everything

تبصره: اگر در جمله فعل to be به کار رفته باشد باید از وجه شرطی were بعد از as if استفاده کنیم:

 

He acts as if he were a rich man.

Published on 2017-01-11 08:12:04

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing