آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به ضمایر ملکی

136- حالت مِلکی فقط برای انسان و حیوان به کار می رود و درباره اشیاء بی جان باید از ترکیب of استفاده شود. بنابراین

نگوئیم:

 His room’s window is open

بلکه باید بگوئیم:

 The window of his room is open

137- ضمیری که پس از فعل to be می آید باید به صورت نومیناتیو (اسمی) باشد نه مفعولی (آکیوزیتیو). بنابراین

نگوئیم:

 It was him

بلکه باید بگوئیم:

It was he

تبصره: اصطلاح رایج it’s me یک غلط مصطلح در محاورات عادی است. ولی در صورت نوشتاری باید به صورت it’s I بیاید.

138- واژه than یک حرف عطف است و بعد از آن باید یک ضمیر اسمی بیاید. فعلی که بعد از ضمیر می آید عموماً به صورت مستتر به کار می رود. بنابراین

نگوئیم:

 My brother is taller than me

بلکه باید بگوئیم:

My brother is than I

تبصره: در انگلیسی محاوره ای حالت مفعولی رایج تر است:

 You’re much taller than me

139- Between یک حرف اضافه است و بعد از تمام حروف اضافه کلمه به کار رفته به صورت مفعولی می آید. بنابراین

نگوئیم:

 It is a secret between you and I

بلکه باید بگوئیم:

 It is a secret between you and me

140- زمانی که کلمه­ای به ing ختم شود، و به عنوان اسم فعل به کار رود، هر اسم یا ضمیری که قبل از آن می آید باید به صورت ملکی باشد. بنابراین

نگوئیم:

 There is no use in me learning it

بلکه باید بگوئیم:

 

There is no use in my learning it

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق