آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی و تأکیدی

ضمایر انعکاسی و تأکیدی عبارتند از

ourselves

myself

yourselves

yourself

themselves

himself, herself, itself

 

باید به تفاوت ضمیر انعکاسی دوم شخص مفرد yourself و ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع yourselves دقت شود.

ضمیر انعکاسی تأکیدی نامعین oneself است.

بند 46 کاربرد ضمایر انعکاسی

وقتی کنش مورد اشاره فعل به خود انجام دهنده آن فعل بازمی گردد، یعنی وقتی فاعل و مفعول یک نفر هستند، از ضمایر انعکاسی استفاده می شود:

I cut myself.

He shaved himself.

It is not always easy to amuse oneself on holiday.

Tom and Ann blamed themselves for the accident.

دقت کنید اگر به جای ضمیر انعکاسی در جمله اخیر از  each other (ضمیر معکوس) استفاده کنیم چقدر معنا متفاوت خواهد شد:

Tom and Ann blamed each other = Tom blamed Ann and Ann blamed Tom.

ضمایر انعکاسی به همین صورت بعد از حرف اضافه هم به کار برده می شوند:

He spoke to himself.

They looked at themselves in the looking glass

اگر به جای ضمیر انعکاسی در این جمله از ضمیر معکوس استفاده کنیم معنا متفاوت خواهد شد:

They looked at each other in the looking glass)

He sat by himself (i.e. alone)

 

I did it by myself (i.e. alone, without help).

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟