اشتباهات رایج در انگلیسی کاربرد نادرست

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات رایج در انگلیسی کاربرد نادرست

بسیاری از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ریشه در کاربرد نادرست حروف اضافه بعد از برخی کلمات دارد. در اینجا با ارائه مهمترین نمونه های چنین اشتباهاتی سعی میشود تا کاربران را از این اشتباهات رایج آشنا سازیم:

1-    کلمه absorbed به معنای مجذوب و علاقمند به چیزی یا کسی است. حرف اضافه مختص این کلمه in است نه  .at به همین دلیل

نگوئیم:

The man was absorbed at his work

بلکه باید بگوئیم:

The man was absorbed in his work

2-    کلمه accused به معنای متهم بودن به جرمی یا خطائی است. حرف اضافه مختص این کلمه of است نه for. به همین دلیل

نگوئیم

He accused the man for stealing

بلکه باید بگوئیم

He accused the man of stealing

تبصره: اگر به جای کلمه accused از charged استفاده شود، حرف اضافه with درست خواهد بود به طور مثال:

The was charged with murder

 

3-    کلمه accustomed به معنای خو گرفته به چیزی یا کسی است. حرف اضافه مختص این کلمه to است نه with. به همین دلیل

نگوئیم:

I am accustomed with hot weather

بلکه باید بگوئیم

I am accustomed to hot water

تبصره: اصطلاح used to هم دقیقاً در این معنا به کار میرود. به طور مثال،

 

He is used to the heat.

4-    کلمه afraid به معنای ترسیدن از چیزی یا کسی است. حرف اضافه مختص این کلمه، of است نه from. به همین دلیل

نگوئیم

The girl is afraid from the dog

بلکه بگوئیم

                                                                                                         The girl is afraid of the dog

Published on 2016-12-11 10:02:05

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing